Trenutna skladba

Naslov

Umetnik

Pogoji poslovanja

Uvodne določbe

Izdajatelji radijskega programa Moj Radio (v nadaljevanju Moj Radio) so sprejeli splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.mojradio.si Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Moj Radio. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Zbirke osebnih podatkov

Moj Radio zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih Moj Radio.

Osebni podatki, ki jih Moj Radio zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Moj Radio lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte info@mojradio.si ali preko sms nabiralnika strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Moj Radio. Moj Radio sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke, za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@mojradio.si ali preko telefona št. 03 898 68 02 zahteva, da Moj Radio trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih Moj Radio. Moj Radio bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).

Shranjevanje osebnih podatkov

Moj Radio se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Znamka Moj Radio

Znamka Moj Radio in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in last znamke Moj Radio d.o.o.. Vsaka zloraba znamke ali logotipa Moj Radio bo imela kazenskopravne ali odškodninske posledice.

Sprememba splošnih pogojev

Moj Radio si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.mojradio.si in v veljavo stopijo z datumom splošnih pogojev.

V primeru, da posameznik ne zahteva prepoved uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Izključitev odgovornosti

Moj Radio zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani www.mojradio.si ali vsebin objavljenih v programu Moj Radio.

Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 03 898 68 02 ali na elektronsko pošto info@mojradio.si.

 

Urejeno dne: 4.03.2024


Trenutna skladba

Naslov

Umetnik