Trenutna skladba

Naslov

Umetnik

OBČANOM BO MOV SUBVENCIONIRALA RAZLIČNE UKREPE ZA ZNIŽANJE PORABE TOPLOTE

Napisalvklopljeno 16. maja, 2024

V Velenju so pripravili forum na temo ogrevanja, na katerem so želeli v sodelovanju s predstavniki upravnikov in etažnih lastnikov definirati ukrepe, ki jih bodo občanom subvencionirali v okviru načrtovanega javnega poziva. V Mestni občini Velenje je delno saniranih več kot 30 % večstanovanjskih stavb, samo 10 objektov (4 %) pa je energetsko saniranih v celoti. Predlagali so niz različnih ukrepov, ki so jih pripravili na podlagi analize stanja porabe toplote v večstanovanjskih stavbah. Med njimi je tudi kar nekaj takšnih, ki lahko že v naslednji kurilni sezoni z manjšimi finančnimi vložki pomembno vplivajo na znižanje porabe ogrevanja posameznega gospodinjstva. Upravnike večstanovanjskih zgradb so pozvali, da v roku 14 dni posredujejo odziv na predlagano. Na majski seji sveta (21. 5.) bo obravnavan nov pravilnik o subvencioniranju ukrepov za zmanjšanje porabe toplotne energije, junija pa bo objavljen javni poziv, na katerega se bodo lahko prijavili občani.

Na forum, ki so ga poimenovali S kakšnimi ukrepi znižati porabo toplote v lastnem domu?, so povabili predstavnike etažnih lastnikov, upravnike, izvajalce delitev toplote, predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, svetnike, člane odborov in komisij sveta in direktorje javnih zavodov. Delovna skupina za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih, ki jo je v začetku letošnjega leta imenoval župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, je popisala stanje 245 objektov (skupnosti stanovalcev). 88 večstanovanjskih objektov ima izvedeno delno sanacijo (izveden eden ali več ukrepov). Samo 10 objektov (4 %) ima izvedeno celovito energetsko sanacijo. Kar 19 večstanovanjskih objektov je pod spomeniškim varstvom (večinoma v središču mesta), kjer je energetska sanacija tehnično zahtevnejša in dražja, zato bodo ti objekti v javnem pozivu obravnavani ločeno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil naslednje korake, ki jih načrtujejo v okviru spodbujanja izvedbe ukrepov in pomembno vplivajo na nižjo porabe toplote. Izpostavil je, da bodo predlagani ukrepi na voljo tako večstanovanjskim objektom kot tudi enodružinskim hišam. Analiza je pokazala, da so na višje cene položnic ogrevanja vplivali predvsem dvigajoči se stroški variabilnega dela cene toplote, in sicer električne energije, cene premoga, emisijskih kuponov. Eden izmed pomembnih razlogov za visoke stroške je tudi visoka, neekonomična poraba toplotne energije v posameznih gospodinjstvih, zato želijo občane z različnimi ukrepi spodbuditi k zmanjševanju porabe toplote. Predloge ukrepov bodo posredovali vsem upravnikom in jih pozvali, da v roku 14 dni sporočijo, ali se jim zdijo ukrepi smiselni ali je treba kaj spremeniti. Na podlagi pridobljenih odzivov bodo pripravili javni poziv o subvencioniranju, ki bo objavljen predvidoma konec meseca junija. V letošnjem proračunu imajo za ta namen predvidenih 200.000 evrov. Po sprejetju ukrepov načrtujejo izvedbo analize, ali so ukrepi učinkoviti. Glede na rezultate bodo prilagodili vse nadaljnje korake.

Junija bodo v Starem Velenju odprli novo Podnebno-energetsko pisarno, v okviru katere bodo lahko občani pridobili vse informacije o energetiki, trajnostni gradnji in mobilnosti, zelenem in krožnem gospodarstvu, odpadkih. Pripravljajo tudi novo digitalno orodje, t. i. energetsko-podnebni atlas, s katerim bo občanom na voljo prikaz vseh energetskih karakteristik posameznega objekta (poraba energije). Za projekt so že pridobili evropska sredstva, junija ga bodo predstavili tudi javnosti.

Župan je prav tako pozval vse občane, da pristopijo k podpisu služnosti, ki bodo omogočile tudi obnovo internih toplotnih podpostaj v večstanovanjskih objektih in distribucijskega omrežja. Približno 30 % vseh služnostnih pogodb je še nepodpisanih.
Na forumu so sodelovali tudi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, ki je izpostavil nabor strateških projektov, ki so ključni pri procesu prestrukturiranja in za nadaljnji razvoj občine – Center prihodnosti, Tehnološki park TecHub i4.0, Poslovno cono Pesje in akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Kot predsednik Delovne skupine za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih je predstavil ugotovitve delovne skuine.

Predstavniki Komunalnega podjetja Velenje (direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, vodja prodajno-komercialne službe Komunalnega podjetja Velenje Mateja Knez) so med drugim predstavili primerjavo med distributerji toplote, povprečno porabo toplote, predvideno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline in vpliv preobrazbe na ceno toplote. Še enkrat so poudarili, da je v Mestni občini Velenje cena toplote še vedno med najnižjimi in da smo v večstanovanjskih stavbah v povprečju z drugimi distribucijskimi sistemi toplote dosti večji porabniki toplote.

Direktor Zavoda KSSENA Boštjan Krajnc je izpostavil primer dobre prakse energetske sanacije bloka na Tomšičevi 39, 41, 43, ki je izvedel sanacijo v celoti. Saniran blok ima prihranek porabe toplotne energije v višini 44 %.

Vodja Urada za premoženje in investicije Mestne občine Velenje Alenka Rednjak je podrobneje predstavila Pravilnik o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje, ki bo svetnicam in svetnikom predstavljen naslednji teden na seji sveta.


Mnenja bralcev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Trenutna skladba

Naslov

Umetnik